Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br.42/18), slanjem ovog upita dajem P R I V O L U voditelju obrade, društvu Vistema j.d.o.o., Slavonska 38/3, 34551 Lipik, info@vistema.hr, OIB: 34896321661 za obradu mojih osobnih podataka: ime, prezime, email adresa, adresa, datum rođenja, vrsta prehrane, zdravstvena ograničenja i telefonski broj.

Podaci će se koristiti u sljedeće svrhe: slanje marketinških obavijesti elektroničkom poštom, kontaktiranje putem elektroničke pošte i telefona, pozivanje na moguću poslovnu suradnju na moju adresu elektroničke pošte, izravna promidžba (marketing) te slanje prigodnih čestitki.

Od strane voditelja obrade sam upoznat da je privolu moguće povući u svakom trenutku putem zahtjeva za povlačenjem privole osim u slučaju zakonskih obveza voditelja obrade za čuvanjem istih na adresu info@vistema.hr.

Osobne podatke voditelj obrade čuva trajno odnosno u rokovima koji uređuju zakonski propisi. Slanjem ovog upita, potvrđujem da sam od strane voditelja obrade informiran o osobnim podacima koji se prikupljaju, identitetu i kontakt podatcima Voditelja obrade, svrsi obrade osobnih podataka, pravu na pristup osobnim podacima, pravu na podnošenje pritužbe i razdoblju pohrane, o primateljima osobnih podataka, o pravu na ispravak ili brisanje osobnih podataka, o pravu na ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika, o pravu na ulaganje prigovora na obradu, o pravu na prenosivost podataka, o pravu na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka, informaciju ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci pruže. Ispitanik slanjem ovog upita potvrđuje da mu je voditelj obrade pružio sve informacije i sve komunikacije u vezi s obradom osobnih podataka u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku sukladno Uredbi za zaštitu osobnih podataka.